Local Hindi
Saimone Vuatalevu
Ek Hans Ka J...
Kerry Damudamu
Kya Hua Tera...
Kerry Damudamu
Medly Kerry
Saimone Vuatalevu
Mere Khuda D...
David Stevens
Sai Kemuni A...
Saimone Vuatalevu
Tum Kare Ho
Elena Baravilala
Vakadomodi N...
Saimone Vuatalevu
Yeh Sham Mas...